Stowarzyszenie Szprotawski Uniwersytet Trzeciego Wieku | UTW Szprotawa

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

OBRADY

Email Drukuj PDF

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

OGÓLNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW UTW
W SZPROTAWIE

 

11.06.2012r. godz. 1700 w Domu Kultury sala 111

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3. Sprawozdanie Zarządu UTW z działalności w 2011r, (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej UTW z działalności
w 2011r.

5. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2012r.

6. Dyskusja i wnioski.

7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu UTW za rok 2011 (merytorycznego i finansowego).

8. Podjęcie uchwały w sprawie:

- przyjęcie sprawozdania oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu.

9. Zatwierdzenie porządku obrad.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad.